Covid-19

Maatregelen Covid-19 vanaf 7 september 2020

De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg besliste op 2 september 2020 een gewijzigd kader voor een bezoekregeling in de woonzorgcentra uit te werken. - Deze algemene principes zijn van toepassing vanaf maandag 7 september 2020 op alle erkende woonzorgcentra, centra voor kortverblijf type 1, erkende en aangemelde centra voor herstelverblijf, erkende en aangemelde groepen van assistentiewoningen en erkende serviceflatgebouwen die infrastructureel gelinkt zijn aan een woonzorgcentrum. 

Bewoners, familie, de woonzorgcentra en de samenleving wensen een bezoekregeling die én warm-menselijk én veilig verloopt.  De uitdaging is te komen tot een bezoekregeling waar de bewoner(s) en de familie zich gelukkig bij voelen, die haalbaar is voor de medewerkers en waarbij de gezondheid en de veiligheid van iedereen wordt gerespecteerd. Dat realiseren vraagt onvermijdelijk afwegingen. Afwegingen die vertrekken van de individuele noden van de bewoner(s) en oog hebben voor de specifieke context van de voorziening. Daarbij is het ethisch kader dat eerder werd uitgewerkt richtinggevend. Daarnaast blijven uiteraard de basisregels voor hygiëne en bescherming die we allemaal kennen cruciaal: afstand houden, handhygiëne, dragen van mondneusmasker, … Binnen Woonzorg emmaüs willen we transparant en duidelijk communiceren met alle betrokkenen om tot een gedragen en kwaliteitsvolle bezoekregeling te komen. We hebben er vertrouwen in dat elke betrokkene, van directie, over bewoners en hun familie tot de medewerkers, bereid is daar constructief aan bij te dragen. Dat is ook nodig, want het gaat hier om een collectieve verantwoordelijkheid. 

Binnen Woonzorg emmaüs hebben de voorzieningen een eigen bezoekregeling uitgewerkt op maat van de voorziening. De bezoekregelingen kunnen per woning of voorziening bijgestuurd worden indien nodig.