Overslaan en naar de inhoud gaan

Jongdementie


Wat is jongdementie

Men spreekt van dementie op jonge leeftijd wanneer de eerste symptomen van dementie voor de leeftijd van 65 jaar voorkomen.
In België lijden naar schatting 5400 personen aan jongdementie.
De vaakst voorkomende oorzaken van dementie op jonge leeftijd zijn: de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale degeneratie, dementie bij de ziekte van Parkinson en dementie met lewy bodies. 

De nood aan opvang voor personen met jongdementie en ondersteuning van familie en mantelzorgers werd al vaak besproken op diverse fora zoals de lokale welzijnsraad, praatgroepen dementie, de seniorenraad en de stuurgroepen dementievriendelijke gemeente. 

Woonzorg emmaüs is jarenlang gekend omwille van het 'Kleinschalig genormaliseerd wonen' en de uitstekende laagdrempelige buurtwerking. Het buurtnetwerk waar verschillende residentiele vormen en thuiszorgondersteunende diensten elkaar vinden. 

Binnen Woonzorg emmaüs vertrekken we niet vanuit het medisch model, niet de ziekte maar wel van de persoon staat voorop. Elk levensverhaal is uniek. De kunst is om aan te sluiten bij iemands ritme, voorkeuren, verlangens en wensen.   Trajectbegeleiding jongdementie

Eén van de diensten is de trajectzorg voor wie nog thuis woont. Als er een hulpvraag komt via het Lokaal dienstencentrum of Centrum voor dagverzorging neemt de trajectbegeleider contact op. Nadat de trajectbegeleider een zicht heeft gekregen op de situatie waarin de hulpvrager zich bevindt, stippelt deze een traject uit, op maat, samen met de cliënt in functie van de mogelijkheden en zorgnoden. De cliënt zit aan het stuur en bepaalt welke hulp er al dan niet effectief opgestart zal worden. Bij elke hulpvraag wordt ook het netwerk, dat al functioneel is, in kaart gebracht zodat er een continuïteit van zorg- en dienstverlening is. Dit gebeurt steeds in overleg met de cliënt, de mantelzorger en de partners (vaak huisarts), de dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds, het sociaal huis, dienst voor thuisverpleging en gezinszorg. Het traject voor elke zorgvrager is verschillend, individueel en op maat. Buddiewerking

Binnen Woonzorg emmaüs werken we samen met 'buddies'. Dit zijn vrijwilligers die personen met jongdementie extra begeleiden en ondersteunen.  Net zoals de andere bezoekers van het Centrum voor dagverzorging of bewoners van het woonzorgcentrum heeft de persoon met jongdementie nood aan een betekenisvolle en aangepaste dagbesteding. Om de activiteiten af te stemmen op de leeftijd en het ziektebeeld, kiezen wij voor een individuele begeleiding.
We staan ook stil bij de beleving van dit ingrijpend proces zowel voor de personen met dementie, als voor de naasten. Om hen een deskundige en warme begeleiding te kunnen geven, is er voor het zorgteam en de buddies extra professionele begeleiding voorzien door het Expertise Centrum Dementie Memo
 Jongdementie binnen het woonzorgcentrum

Kleinschalig genormaliseerd wonen

Binnen Woonzorg Emmaüs hechten we veel belang aan de huiselijke sfeer. Het uitvoeren van huishoudelijke  taken draagt bij tot herkenbaarheid bij bewoners en biedt daarom steun en vertrouwen. Een huiselijke atmosfeer biedt ook mogelijkheden tot contact tussen bewoners en medewerkers. 
Binnen elke kleinschalige woning wordt er gewerkt met een multidisciplinair team: verzorging, verpleging, kine, ergo, logo, woonassistent, muziektherapeut,...
De 5 pijlers van het kleinschalig genormaliseerd wonen: 

  • Integratie en participatie : actief deelnemen en deel uitmaken van de buurt. Familie en vrijwilligers spelen hierin een belangrijke rol. 
  • Zorg op maat: elke bewoner krijgt persoonlijke zorg aangeboden met aandacht voor wonen, leven en welzijn. 
  • Kwaliteit van leven: de bewoner zicht thuis laten voelen met respect, stimuleren van de zelfzorg, zinvolle dagbesteding en het maken van eigen keuzes. 
  • Kwaliteit van relaties: contact tussen bewoners, families, vrijwilligers en medewerkers wordt gestimuleerd om actief deel te nemen volgens eigen interesses. 
  • Autonomie en geborgenheid: de bewoner de kans geven om actief en zelfstandig te blijven. 

Verder participeert Woonzorg emmaüs aan het Europese CASCADE project rondom een innoverend model omgaan met dementie.